ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NR 820W

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NR 820W

KOMISARIATU POLICJI W KOMORNIKACH

ZA OKRES SIERPIEŃ 2017R

1. Zestawienie zgłoszonych przestępstw w rejonie służbowym dzielnicowego w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

Kategorie przestępstw

SIERPIEŃ 2016R

/miesiąc, rok/

SIERPIEŃ 2017R

/miesiąc, rok/

Wskaźnik

liczbowy

/+,-/

Uwagi

/wzrost, spadek/

Kradzież cudzej rzeczy

1

0

-1

spadek

Kradzież samochodu

1

1

0

Włamanie, kradzież z włamaniem

1

1

0

Rozbój, wymuszenie i kradzież rozbójnicza

0

0

0

Bójki, pobicia

0

0

0

Uszkodzenie mienia

2

0

-2

spadek

Uszkodzenie ciała

0

2

+2

wzrost

Razem

5

4

-1

1. Podsumowanie analizy:

/porównanie zdarzeń w odniesieniu do roku ubiegłego w formie opisowej/

W porównaniu z danym okresem roku ubiegłego zanotowano równy poziom w kategorii kradzieży z włamaniem. Odnotowano równy poziom przestępstw kradzieży samochodów i elementów od nich. Odnotowano ten sam poziom przestępstw z kategorii, rozbój, wymuszenie i kradzież rozbójnicza. W kategorii uszkodzenie ciała odnotowano nieznaczny wzrost. W kategorii uszkodzenia mienia odnotowano spadek z rokiem ubiegłym.

2. Miejsce i czas popełnianych przestępstw w rejonie służbowym:

/określenie do jakiego rodzaju przestępstw dochodzi w danym miejscu, w jakich dniach i godzinach w formie opisowej/

Komorniki, ul. Kalinowa w dniu 04.08.2017 (piątek) w godz. od 11:00 do 12:40 zgłosiła M. K. o tym że ojciec szwagra poprzez szarpanie za lewę ramię spowodował naruszenie czynności jej ciała. Wystawiono skierowanie do ZMS.

Komorniki, ul. Piaskowa, w dniu 04.08.2017r (piątek) w godz. od 18:20 do 18:50 zgłosiła N. R. o tym że jej matka poprzez szarpnięcie za ramiona oraz ugryzienie w nadgarstek prawej ręki spowodowała naruszenie czynności jej ciała. Wystawiono skierowanie do ZMS.

Komorniki, ul. Konwaliowa w dniu 29.08.2017r (wtorek) w godz. od 9:30 do 10:15 zgłosiła M. M. o tym że jej były partner poprzez wybicie szyby w poj. m-ki Peugeot dokonał kradzieży tel. m-ki Huawai. Straty w wysokości 800zł na szkodę zgłaszającej. Na miejscu brak monitoringu.

Komorniki, ul. Azaliowa, n/n sprawca dokonał kradzieży poj. m-ki Ford Fiesta koloru białego, rok prod. 2016, kradzież z terenu prywatnego. Posiadał zabezpieczenia fabryczne, ubezpieczony w zakresie OC/AC. Wartość strat 50000zł na szkodę zgłaszającego. Teren nie objęty monitoringiem. Zdarzenie w dniu 31.08.2017 w godz. od 20:45 do 22:40.

3. Sposób działania sprawców przestępstw:

/sposób dokonywania danych przestępstw w formie opisowej/

Sprawcy kradzieży pojazdów lub ich elementów wykorzystują głównie pory dnia po zmroku lub w trakcie nocy kiedy ruch uliczny jest znikomy a większość ludzi śpi a okna zabezpieczone są roletami antywłamaniowymi. Wybierają tereny słabo oświetlone i nie monitorowane. Dostają się do pojazdów prawdopodobnie przez przechwycone sygnały z pilotów kluczyków oraz bram przy pomocy urządzeń elektronicznych. Sprawcy kradzieży innych rzeczy przeważnie wykorzystują chwilową nieuwagę pokrzywdzonych.

4. Okoliczności i warunki sprzyjające dokonywaniu przestępstw:

/określenie co wpływa bezpośrednio na to, że dochodzi do przestępstw w danym rejonie, własne spostrzeżenia dzielnicowego np. brak monitoringu itp./

Brak parkingów dozorowanych, niestrzeżonych sprzyja dokonywaniu kradzieży akcesoriów samochodowych oraz pojazdów. Brak monitoringu w miejscach zagrożonych sprzyja popełnianiu innych przestępstw. Na danym rejonie zamieszkuje bardzo duża liczba mieszkańców i stale się powiększa. Parkingi samochodowe, ulice zastawione są parkującymi samochodami. Osoby zamieszkujące w danym rejonie nie zacieśniają więzów sąsiedzkich, nie znają się, nie są zorientowani jakimi pojazdami i w jakich godzinach poruszają się sąsiedzi. Po zmroku większość okien mieszkań wychodzących na parking i ulice są zasłonięte roletami co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo i popełniane przestępstwa. Miejscowość Komorniki przecina droga krajowa nr 5 Poznań – Wrocław co sprzyja na szybkie przemieszczanie się sprawców.

5. Rozpoznanie dokonane przez dzielnicowego rejonu:

/rozpoznanie za dany miesiąc/

  • Liczba przeprowadzonych rozpoznań przez dzielnicowego : ___1__

  • Liczba pozyskanych informacji dot. przestępstw /meldunki informacyjne/ __1___

6. Wynik przeprowadzonych rozpoznań:

/określenie w formie opisowej czy w wyniku przeprowadzonych rozpoznań uzyskano informacje, które przyczyniły się do zatrzymania sprawcy/ sprawców przestępstw/

W wyniku przeprowadzonych rozpoznań nie ustalono żadnych świadków. Żaden z rozpytanych osób nie widziała podejrzanych osób oraz pojazdów mogących mieć związek z popełnianymi przestępcami. Nie uzyskano informacji, które mogłyby doprowadzić do zatrzymania sprawców.

7. Bieżące i okresowe informacje na temat poziomu poczucia bezpieczeństwa w rejonie służbowym:

/określenie w formie opisowej czynności zrealizowanych przez dzielnicowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w rejonie służbowym, w tym również współpraca z podmiotami poza policyjnymi oraz społecznością lokalną/

Według informacji uzyskanych od mieszkańców duże zagrożenie jak i uciążliwość w tym rejonie sprawiają że pojazdy poruszające się głównymi jak i bocznymi ciągami komunikacyjnymi z nadmierną prędkością, szczególnie ul. Żabikowska, Komornicka oraz liczne kradzieże pojazdów i ich elementów na danym rejonie. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dot. dużej liczby pojazdów poruszających się głównymi oraz osiedlowymi drogami w rejonie prowadzona jest współpraca z funkcjonariuszami WRD KMP Poznań oraz Strażą Gminna w Komornikach podczas wspólnych patroli. Współpraca także z OPS w sprawie przemocy w rodzinie-spotkania grup roboczych oraz wspólne kontrole rodzin objętych procedurą „NK”.

8. Wnioski:

/podsumowanie pkt. 1-7, własne wnioski i spostrzeżenia dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa/

Utrzymać nasilone patrole oraz kontrole zagrożone miejsca rejonu z uwzględnieniem kontroli pojazdów parkujących oraz legitymowania osób podejrzanie zachowujących się co pozytywnie wpływa na stan bezpieczeństwa jak i odczucia mieszkańców w rejonie.

Sporządził:

st. sierż. Sebastian Kuriata

police-651504_1280

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook