Miejscowy plan zagospodarowania przy ul. Mokrej i Południowej

Na tegorocznym zebraniu wiejskim w Plewiskach, można było usłyszeć o
zabudowie terenu znajdującego się u zbiegu ul. Mokre i ul. Południowej.
W dniach od 2 marca 2012r. do 2 kwietnia 2012r. w siedzibie Urzędu
Gminy Komorniki, pokój 105 w godzinach:
– od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku)- od 8.30 do 16.30 (w
poniedziałki)
zostaje wyłożony do publicznego wglądu “projekt częściowej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w
obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Południowej i Mokrej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 marca 2012r. w Urzędzie Gminy
Komorniki w pokoju nr. 102 o godz. 16.30

“Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16 kwietnia 2012r.”

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook