Relacja z zebrania wiejskiego

Relacja z zebrania wiejskiego

26.11.2015 odbyło się kolejne Zebranie Wiejskie. Wśród obecnych znalazł się Wójt Jan Broda, wice- Wójt Tomasz Stelmaszyk, z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Wojciech Pietrzak, Komendant Policji Dariusz Nowak, przedstawiciel Straży Gminnej Leszek Nowak, Radni Gminy: Wojciech Brocki, Zenon Guzek, Wojciech Pietrzak, Julina Pankiewicz-Sobisiak, Dyrektor Szkoły Halina Piątek a także członkowie Rady Sołeckiej. Przewodniczącym zebrania została Pani Sołtys Małgorzata Zgoła.

Zebranie rozpoczęło się od sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 rok.
Udało się zebrać i rozliczyć podatek od nieruchomości na kwotę 62842 zł.
Pani Sołtys uczestniczyła we wszystkich sesjach rady Gminy Komorniki sygnalizując nasze lokalne problemy. Przede wszystkim zwrócono uwagę na bezpieczeństwo dzieci i nas samych na chodnikach
i drogach. W związku z tym zorganizowano spotkanie w Szkole z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz przedstawicielem Gminy dotyczące stanu bezpieczeństwa ulicy Fabianowskiej w okolicy kościoła oraz szkoły. Na prośbę mieszkańców złożono wniosek do Urzędu Gminy, który następnie został przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych
o przeniesienie znaku ograniczenia prędkości na ulicy Szkolnej – niestety otrzymano odpowiedź negatywną. Poinformowano o tym, że ZDP zwróci się do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu o przeprowadzanie częstszych kontroli prędkości na tym odcinku drogi powiatowej. Ponadto:

 • zwrócono się do UG o postawienie 10 dodatkowych koszy na śmieci -Remiza, Tęczowa Szkolna, Szafranowa, Tymiankowa Grunwaldzka -zostały postawione;
 • na wniosek mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej zwrócono się z pismem do UG
  o skontrolowanie nowo powstałej inwestycji przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Kolejowej pod kątem zagospodarowania wód opadowych – UG zgłosił ten wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu Poznańskiego;
 • Z inicjatywy “Plewiskowych Mamusiek” i wraz z nimi zorganizowano Dzień Dziecka z wizytą w Straży Pożarnej oraz pieczeniem kiełbasek na ognisku;
 • w imieniu mieszkańców wystąpiono z pismem o wytyczenie bezpiecznego miejsca, gdzie można byłoby zorganizować wybieg dla psów. Wskazana lokalizacja przy ul. Zielarskiej nie została pozytywnie zaopiniowana z uwagi na przeprowadzoną analizę zagrożeń fitosanitarnych, które wpływać będą na sąsiadujący plac zabaw. Jednakże Wydział Inwestycji
  i Remontów rozważy możliwość wykonania takiego wybiegu w innym miejscu;
 • Po kilkukrotnych interwencjach, Urząd Gminy wyegzekwował prace związane z wykonaniem dodatkowej studni kanalizacji i włączeniem do kolektora deszczowego przy posesji 33-35 na ul. Południowej.
 • Uczestnictwo w spotkaniu Wójta z mieszkańcami ul. Czarna Droga w sprawie budowy osiedla mieszkaniowego i związanego z tym problemu komunikacyjnego dla tej ulicy;
 • zorganizowano spektakl dla najmłodszych, który odbył się na terenie zielonym przy bibliotece w Plewiskach.
 • Rozpoczęto wstępne rozmowy w sprawie projektu zagospodarowania zieleni terenu od ul. Grunwaldzkiej do ulicy Ogrodowej.
 • W porozumieniu ze Szkołą Językową EUROPA zaproponowano mieszkańcom Plewisk w wieku 50+ bezpłatny miesięczny kurs języka angielskiego.
 • W UG zawarto umowę z firmą Lasart na wykonanie projektu zagospodarowania terenu REMIZA-STAWY.
 • 21 września 2015 odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu “Przedsiębiorczość jest kobietą” nad którym patronat objęła Pani Sołtys. Jest to bezpłatna inicjatywa skierowana do mieszkanek Plewisk. Na spotkaniah gościł m.in Pan Włodzimierz Harasimowicz, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES w Komornikach z propozycjami dofinansowania dla rozpoczynających działalność gospodarczą, nie tylko w ramach środków które będą w dyspozycji Gminy Komorniki, ale także ze środków pochodzących z UE.

Po zakończeniu sprawozdania podziękowano Panu Wójtowi za otwarcie Parku Podworskiego, który obecnie jest jedynym skrawkiem zieleni w Plewiskach, a także za wytyczenie przejścia dla pieszych przy Kościele na ul. Szkolnej.

Następnie Pan Komendant Policji Dariusz Nowak i Przedstawiciel Straży Gminnej Leszek Nowak omówili najważniejsze kwestie związane ze stanem bezpieczeństwa na terenie Plewisk. Jeśli chodzi o interwencje Policji w Plewiskach to jest ich w tym roku kilkanaście procent więcej niż w poprzednim. Spadła natomiast liczba przestępstw.

Największym problemem jest nadmierna prędkość kierowców. Niestety nasza Policja nie ma uprawnień do dokonywania pomiarów, dlatego też na tego typu czynności przyjeżdża Ruch Drogowy z Poznania.

Komendant zachęcił Mieszkańców, aby każdorazowo gdy widzą niepokojące sytuacje zgłaszać je natychmiastowo na Policję.

Zwrócono uwagę na biegające psy bez smyczy. Jeśli komuś to przeszkadza, powinien to zgłosić, bowiem taka sytuacja jest wykroczeniem względem przepisów prawa. To samo dotyczy wylewania szamba na pola, palenia śmieci w piecach – konieczne są zgłoszenia w cele podjęcia interwencji, w przeciwnym wypadku nic nie będzie mogło być zrobione w tej kwestii.

W następnej kolejności głos zabrał Wójt Jan Broda, który pokrótce zaprezentował dane demograficzne, omówił zakończone i planowane inwestycje.

Obecnie zameldowanych mamy 24 311 mieszkańców.

Budżet Gminy: plan 2015 rok: dochody 96,5 mln, wydatki 99 mln, w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) ok 26 mln zł. Inwestycje dotyczą głównie budowy dróg i te związane z oświatą. Jeśli chodzi o same Plewiska to wykonano następujące inwestycje drogowe : I odcinek Koperkowej, Rolna, Sucha, Krótka, Mokra , Pszenna. Ukończono także budowę: boiska szkolnego wraz z bieżnią, skocznią i zewnętrzną siłownią, dodatkowych czterech klas, a także ocieplono budynki komunalne.

W trakcie: Budowa Szkoły przy ul. Strażewicza, Rozbudowa Remizy Strażackiej. W planach II odcinek Koperkowej i Podgórnej.

Jeśli chodzi o wiadukt -powiat poznański i nasza gmina wpisali w wieloletnią prognozę finansową wydatki związane z dokumentacją wiaduktu. Ponadto inwestycja została także wpisana w ZIT
( Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Pierwszy etap przebudowy Kolejowej na odcinku Fabianowska-Tęczowa ma zostać ukończony do kwietnia 2016 roku. Druga część w planie do 2018 roku.
Jeśli chodzi o zieleń, w przypadku pojawienia się wolnych środków nastąpią dalsze inwestycje w Parku Podworskim- ławeczki, plac zabaw dla dzieci. Planowane jest zagospodarowanie terenu przy Stawach, a także stworzenie parku/boiska na os. Zielarskim obok placu zabaw. W tej chwili Gmina dzierżawi tam około hektara gruntu i w ostatnim czasie nastąpiły pierwsze nasadzenia drzew. Ponadto przy ul. Skrytej planowane jest boisko z zielenią. Niestety dróg rowerowych na razie nie planuje się.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa:

 • monitoringu wizyjnego na terenie os. Zielarskiego,
 • dla budowy odcinka drogi bez nazwy- łącznik od ul. Miodowej do ul. Północnej na dł. 140 mb
 • na przebudowę napowietrznej linii energetycznej SN w rejonie budowanej nowej szkoły

Serdecznie zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Marta Włudarczak

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook