Wybory: Kto może głosować?

Wybory: Kto może głosować?

Data wyborów parlamentarnych została wyznaczona na 25 października 2015 roku. Głosujący wybierają przedstawicieli do Sejmu (460 posłów) i Senatu RP (100 senatorów). Zgodnie z Konstytucją RP ma to miejsce co cztery lata, chyba że zostaną ogłoszone wybory przedterminowe (z powodu skrócenia kadencji Sejmu na wniosek Sejmu lub Prezydenta RP).

CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE:

Prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze) mają osoby posiadające obywatelstwo polskie, które:

  • najpóźniej w dniu głosowania mają ukończone 18 lat
  • nie zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
  • nie zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu
  • nie zostały pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

W wyborach parlamentarnych mogą kandydować obywatele polscy, którzy posiadają czynne prawo wyborcze i najpóźniej w dniu wyborów ukończą 21 lat (w przypadku wyborów do Sejmu) lub 30 lat (w przypadku wyborów do Senatu).
Ważne: Nie można kandydować jednocześnie do Sejmu i Senatu.

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook