Znamy już projekt budżetu Komorniki na najbliższy rok

Znamy już projekt budżetu Komorniki na najbliższy rok

W oparciu o „Wieloletnią prognozę finansową gminy Komorniki na lata 2016-2022” został przygotowany projekt budżetu na 2016 rok. Planowane dochody mają wynieść 100.686.332,61 zł, a wydatki sięgną 100.352.132,61 zł.

Po raz pierwszy w historii gminy mamy więc sytuację, w której zarówno dochody, jak i wydatki przekroczą kwotę 100 mln zł. Ponad połowę przyszłorocznych wydatków budżetowych w kwocie aż 54.354.354,61 zł pochłonie oświata. Środki finansowe zostaną zatem z konieczności przesunięte na niezbędne inwestycje oświatowe takie jak m. in. dokończenie rozbudowy szkoły podstawowej w Komornikach oraz kontynuacja budowy szkoły w Plewiskach realizowanej za kwotę ponad 21 mln zł z budżetów aż trzech lat (2015 r., 2016 r., 2017 r.). Na ogólne gminne inwestycje będzie można przeznaczyć już tylko 24, 5 mln. zł.

Podstawowe elementy planowanego budżetu gminy Komorniki na 2016 rok:

dochody ogółem: 100.686.332,16 zł wydatki ogółem: 100.352.132,61 zł

dochody bieżące:

99.686.332,16 zł

dochody majątkowe:

1.000.000,00 zł

wydatki bieżące:

75.708.132,61 zł

wydatki majątkowe:

24.644.000,00 zł

przychody budżetu gminy: 6.000.000,00 zł rozchody budżetu gminy: 6.334.200 zł

WYBRANE WYDATKI:

 1. Oświata i wychowanie 54.354.354,61, w tym:
 • szkoły podstawowe: 17.378.511,61 zł
 • przedszkola samorządowe: 6.120.379,00 zł
 • gimnazjum: 4.713.400,00 zł
 • inwestycje w jednostkach oświatowych: 13.443.000,00 zł
 • dowożenie uczniów: 707.700,00 zł
 • dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST: 11.991.364,00 zł
 1. Żłobki: 678.000,00 zł
 2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 962.719 zł
 3. Pomoc społeczna: 4.497.676 zł
 4. Świetlice szkolne: 2.158.052 zł
 5. Transport zbiorowy: 4.249.449 zł
 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 1.137.000 zł
 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 3.256.997 zł
 8. Kultura fizyczna: 2.212.644 zł

NIEKTÓRE INWESTYCJE GMINNE ZAPLANOWANE NA 2016 ROK (Z KWOTY 24.644.000 ZŁ):

 1. Budowa chodników przy drogach powiatowych w Komornikach, Wirach, Rosnówku, Głuchowie, Chomęcicach, Plewiskach, Walerianowie i Łęczycy: 200.000 zł
 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań-Komorniki w Plewiskach od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej: 2.200.000 zł
 3. Budowa nowych odcinków sieci energetycznej w gminie: 300.000 zł
 4. Budowa ul. Koperkowej w Plewiskach wraz z kanalizacją deszczową (etap I): 600.000 zł
 5. Przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach: 1.300.000 zł
 6. Budowa ul. Podgórnej w Plewiskach: 800.000 zł
 7. Budowa ul. Sadowej w Komornikach wraz z kanalizacją deszczową: 1.000.000 zł
 8. Przebudowa ul. Polnej w Chomęcicach wraz z kanalizacją deszczową: 500.000 zł
 9. Budowa ul. Drzymały w Komornikach: 249.000 zł
 10. Budowa dróg w rejonie planowanego kompleksu szkolnego w Plewiskach: 500.000 zł
 11. Wykup gruntów i nieruchomości: 1.500.000 zł
 12. Plany zagospodarowania przestrzennego: 250.000 zł
 13. Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki: 450.000 zł
 14. Budowa kompleksu szkolnego w Plewiskach: 10.100.000 zł
 15. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Komornikach: 2.200.000 zł
 16. Zakup wyposażenia do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Komornikach: 300.000 zł
 17. Zakup wyposażenia do rozbudowywanego kompleksu szkolnego w Plewiskach: 500.000 zł
 18. Modernizacja budynku Przedszkola w Szreniawie wraz z ekranami akustycznymi: 60.000 zł
 19. Modernizacja budynku Przedszkola „wesoła kraina” w Wirach: 200.000 zł
 20. Modernizacja Domów Kultury i świetlic na terenie Gminy: 200.000 zł
 21. Modernizacja sali GOSiR w Komornikach: 195.000 zł

Budżet na 2016 rok będzie wyjątkowo trudny do realizacji – przede wszystkim – ze względu na kosztowne inwestycje oświatowe, a także z uwagi na obawy związane z niepewnością dochodów z podatku PIT i CIT. Mimo niejasnej sytuacji na przyszłość patrzymy w miarę optymistycznie i wierzymy w możliwość realizacji zaplanowanych zadań.

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook