Absolutorium dla Wójta

Absolutorium dla Wójta

Rada Gminy udzieliła pierwsze w tej kadencji absolutorium Wójtowi Komornik. Na sesji absolutoryjnej, 11 czerwca, wszyscy obecni radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i pozytywnie ocenili prowadzoną przez Wójta politykę finansową.
Budżet Gminy Komorniki w 2014 r., uchwalony w grudniu 2013 r. wynosił po stronie dochodów 80.084.052,00 zł i po stronie wydatków 78.879.352,00 zł. W ciągu roku wprowadzono jedenaście zmian w budżecie i w grudniu 2014 r. wartości te przedstawiały się następująco: dochody 82.685.143,24 i wydatki 90.992.779,24 zł.
Po raz kolejny gmina może pochwalić się dobrym wykonaniem budżetu: dochody wykonano na poziomie 83.523.427,79 zł, co stanowi 101,01 % planu. Wydatki zrealizowano natomiast w wysokości 85.679.969,50 zł, czyli 94,16 % planu.

Na wydatki majątkowe w 2014 r. przeznaczono 30% wydatków ogółem. Inwestycje kosztowały gminę 26.067.887,67 zł, co stanowiło 90% planu.
Tylko na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano w 2014 r. 21.120.108,70 zł, czyli o prawie 6 milionów więcej niż w roku 2013 r. Inwestycje drogowe wyniosły 15 mln (w 2013 r. nieco ponad 9 mln), z tego m.in. zakończono budowę ronda na obwodnicy Głuchowo-Komorniki, budowę kanalizacji deszczowej w Plewiskach i ulic: Cienistej w Wirach, Czarna Droga, Krótkiej i Suchej w Plewiskach, Krętej i Leśnej w Rosnówku, Wirowskiej w Komornikach i Środkowej w Chomęcicach.

Na publiczne drogi powiatowe wydatkowano 358.392,99 zł – przekazano 201 000,00 zł na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy oraz zbudowano zatokę postojową i przebudowano linię napowietrzną przy ul. Łęczyckiej w Wirach.

W obszarze gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 3.749.474,41 zł (90,92% planu), z czego 3.022.701,51 zł. przeznaczono na wykup gruntów pod drogi. Pozostała kwota to koszty utrzymania budynków komunalnych i projekt kolejnych dwóch budynków.

Wyższe od wydatków majątkowych były w ubiegłym roku jedynie wydatki na oświatę. Od kilku lat ten obszar pochłania coraz więcej środków z gminnego budżetu. W 2014 r. na cele oświatowe wydano 34.761.422,26 zł (dla porównania: 2012 – 24.053.842,67 zł, 2013 r. – 27.972.908,36 zł). Przypomnijmy, że z wydatków tych finansowano m.in. rozbudowę szkół w Komornikach i Plewiskach, budowę nowej szkoły w Plewiskach oraz trzech boisk sportowych przy szkołach w Plewiskach, Wirach i Chomęcicach. Ponadto, stale rosną koszty utrzymania placówek spowodowane zwiększoną liczbą uczniów oraz dzieci w przedszkolach, a także zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego.

W 2014 roku Gmina Komorniki spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.344.700,00 zł oraz wykupiono obligacje komunalne w kwocie 2.000.000 zł. Jednocześnie WFOSiGW umorzył gminie 20% (70.000 zł) pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni i termomodernizację budynku komunalnego w Plewiskach.
Zadłużenie Gminy Komorniki na koniec roku 2014 wynosiło 34.988.300,00 zł, tj. 41,89% wykonanych dochodów. Składają się na nie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 5.988.300, zł i obligacje komunalne w kwocie 29.000.000,00 zł.

Radni oraz Wójt nie kryli zadowolenia z dobrego wykonania budżetu. Wspólnie podziękowali Pani skarbnik, Małgorzacie Pinczak za nadzór nad gospodarowaniem gminnymi finansami. Wójt Broda podkreślił, że realizacja budżetu na poziomie blisko 100 % świadczy o dobrej współpracy rady z urzędem i rozsądnym zarządzaniu środkami publicznymi, za co podziękował radnym, swojemu zastępcy Aleksandrowi Klemczakowi oraz swoim współpracownikom.

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook