Działaj Lokalnie IX

Działaj Lokalnie IX

*AKTUALIZACJA
Na ostatnim szkoleniu nt. Programu Działaj Lokalnie było nas już trochę więcej. Nie brakuje w gminie ludzi, którzy mają inicjatywę i chcą same decydować o tym, co będzie się działo w ich najbliższym otoczeniu.

W ramach programu można zdobyć środki (6 tysięcy zł) na wszelkie działania dedykowane wspólnocie lokalnej. Wnioski można składać tylko do 15 maja. Czasu jest niewiele. Dlatego zapraszamy na ostatnie szkolenie – 28 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Komorniki, które poprowadzi p. Katarzyna Jórga ze stowarzyszenia Światowid.

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie IX Stowarzyszenie Światowid zaprasza mieszkańców Gminy Komorniki na szkolenie dotyczące programu Działaj Lokalnie IX finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Światowid.

Szkolenie odbędzie się 19.04.2016 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Komorniki. Serdecznie zapraszamy szczególnie mieszkańców, grupy nieformalne
i organizacje pozarządowe z Gminy Komorniki, dla których program jest uruchamiany po raz pierwszy!
Podczas szkolenia zostanie przedstawiona idea programu, zasady wypełniania wniosku tj. prawidłowe konstruowanie celów i rezultatów projektu, harmonogramu oraz budżetu projektu zgodnie z zasadami programowymi.
W IX edycji Programu Działaj Lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:
– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów
o charakterze dobra wspólnego,
– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,
a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące) oraz projekty, które z roku na rok powielają te same działania.

Program adresowany jest do:
– organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
– grup nieformalnych(w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu
– grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w części VII pkt.3).
Ośrodek „Działaj Lokalnie” dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
– projekt został złożony w terminie, tj. do 15.05.2016.
– projekt jest złożony w generatorze wniosków Programu „Działaj Lokalnie IX” 2016 i jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania).
– projekt jest złożony przez organizację, instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części III Regulaminu.
– projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem miejscowości), która mieści się w zasięgu działania ODL, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, oddziału) znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL.
– harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między czerwiec – grudzień
– przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
– kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.
– Organizacja/grupa/Inicjatywa DL ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

UG Komorniki

REGULAMIN_DL_2016

Dzialaj_Lokalnie_logo

logo ARFP cmyk jpg

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook