Urząd Gminy Komorniki i Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach przygotowują się do realizacji Programu Rodzina 500+

Przychód na jednego mieszkańca

Do opisu gminy Komorniki na tle innych gmin będzie nas interesować wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, który dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, jak i wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy (tu: 2015) przez liczbę mieszkańców gminy.

Dla nas najbardziej interesujące jest, jak wygląda gmina Komorniki na tle innych gmin z naszego powiatu, jak i na tle całego kraju (gdyż to był właśnie poziom odniesienia przedstawionego przez Ministerstwo Finansów zestawienia).

Dane odnoszące się do gmin z terenu powiatu poznańskiego zawarte są w poniższej tabeli:

wykresgmina.png

Jak widzimy, nasza gmina plasuje się na 4 pozycji w powiecie i na 74 w kraju (na 2.479 gmin w 2014 r.).

Warto tu podać kilka dodatkowych danych dotyczących innych gmin, które pozwolą nam lepiej zorientować się w pozycji naszej gminy na tle gmin z całej Polski:

  1. największą wartość wpływów na jednego mieszkańca w kraju ma gmina Kleszczów, a mianowicie: 35.179,45 zł;
  2. drugą pozycję zajmuje gmina Rząśnia z dochodem już „zaledwie” (w stosunku do wyżej wskazanej), a mianowicie 7.209,59 zł;
  3. w samym środku „stawki” (tj. tyle samo gmin jest przed nią, co za nią) lokuje się gmina Zwoleń z kwotą 1.096,26 zł (kwota ta, jest to tzw. mediana – wartość środkowa);
  4. gminą o najmniejszej wartości dochodów na mieszkańca jest gmina Przytuły z kwotą 387,47 zł.

Wskaźnik gminny dla kraju (powstały w oparciu o dane ze wszystkich gmin w Polsce) wynosi 1.514,27 zł, czyli jest znacząco wyższy od mediany.

Jak widać, na pierwszej pozycji lokuje się bogata gmina Kleszczów, która swą zasobność zawdzięcza pieniądzom otrzymywanym od kopalni i elektrowni Bełchatów. Z kwotą ponad 35 tys. zł na mieszkańca znacząco odbiega od pozostałych gmin.

Na drugiej pozycji znajduje się gmina Rząśnia z rocznym dochodem na mieszkańca w kwocie 7.209,57 zł, i to od tej kwoty systematycznie zmniejszają się dochody własne kolejnych gmin.

„Miejsca na podium” w ramach powiatu poznańskiego (złożonego z 17 gmin) zajmują kolejno gminy: Suchy las (4.901,76 zł – 8 pozycja w kraju), Tarnowo Podgórne (4.402,21 zł – 12. pozycja w kraju), Kórnik (2.908,94 zł – 44 pozycja w kraju). Gmina Komorniki zajmuje 4 miejsce, z kwotą 2.458,70 zł (74 pozycja w kraju). Ostanie (17) miejsce w powiecie zajmuje sąsiadujący z nami Luboń z kwotą 1.388,71 zł (638 pozycja w kraju). Wszystkie gminy naszego powiatu są więc w pierwszej połowie gmin (z 2479 gmin), przy czym jedynie Luboń wchodzi do II ćwiartki, plasując się na górnych jej pozycjach (przedostatnia u nas gmina Kostrzyn jest na 591 pozycji w kraju). Jak więc widać, cały powiat poznański znajduje się bardzo wysoko w rankingu, a 4 pozycja w powiecie, i 74 w kraju, gminy Komorniki, jest powodem do zadowolenia i zachęca do dalszych starań.

Nie zatrzymujmy się jednak na tym, lecz zbadajmy jak dalej kształtuje się sytuacja poszczególnych gmin.

W statystyce współczynnikiem, który często uznaje się za bardziej wiarygodny do obliczenia średniej pozycji niż wartość wynikająca ze średniej arytmetycznej, jest kwota środkowej pozycji na liście. W samym środku „stawki” (tj. tyle samo gmin jest przed nią, co za nią) lokuje się gmina Zwoleń z kwotą 1.096,26 zł (jest to tzw. mediana). Na 2479 gmin, ta jest na 1240 pozycji, a 1239 gmin jest przed nią, jak i tyle samo za nią. Warto tu zauważyć, że gmina Komorniki ma aż ponad dwukrotnie większe od niej dochody na jednego mieszkańca.

Dodajmy, że na ostatniej 2.479 pozycji w kraju lokuje się gmina Przytuły, z dochodami własnymi na mieszkańca w kwocie zaledwie 387,47 zł.

W końcu pozostaje podać, że wskaźnik gminny dla kraju (powstały w oparciu o dane ze wszystkich gmin w Polsce, który wynosi 1.514,27 zł) jest znacząco wyższy od mediany (o wartości 1.096,26 zł). Oznacza to, że wyniki z pierwszej połówki (sponad mediany) są bardziej rozbite niż te z dolnej, co w przypadku zajmującej w tym swoistym „rankingu gmin” gminy Komorniki 74 pozycji, jeszcze bardziej dobitnie świadczy o wartości tego wysokiego miejsca.

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook