Sesja Rady Gminy Komorniki

Sesja Rady Gminy Komorniki

W dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 15:00

w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1

odbędzie się

XV sesja Rady Gminy Komorniki

Program sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2015r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2016budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych
  i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Komorniki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2016r., stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011r. dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Komorniki”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska i części wsi Komorniki
  w rejonie ul. Kolejowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XII/127/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Piaskowej, Żwirowej i Maciejkowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/145/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Podgórnej i w rejonie ulicy Wrzosowej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu przez Gminę Komorniki.
 25. Sprawozdanie Wójta Gminy Komorniki z działań między sesjami.
 26. Interpelacje, pytania i wnioski.
 27. Komunikaty.
 28. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

mgr Marian Adamski

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook