Zmiana terminu zakończenia prac na ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach

Zmiana terminu zakończenia prac na ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach

Informujemy, że zmienił się termin zakończenia przebudowy ulicy Grunwaldzkiej
w Plewiskach. Ze względu na 64 niezinwentaryzowane kolizje z urządzeniami podziemnymi, które wstrzymywały prace drogowe, konieczne było wydłużenie czasu trwania zadania. Oznacza to, że ostateczna data zakończenia prac wyznaczona została na 30 listopada br.

Wykonawca przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach – firma Eurovia – po raz drugi zwróciła się do tut. Zarządu z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia zadania. Jako główną przyczynę podała wystąpienie aż 64 kolizji (po prawej stronie jezdni z kierunku od Poznania) z urządzeniami podziemnymi, w tym z liniami telekomunikacyjnymi i energetycznymi. Ich usunięcie i przełożenie wymagało uzyskania wielu zgód gestorów sieci i automatycznie wstrzymywało prace drogowe przewidziane w harmonogramie inwestycji. Nie było bowiem możliwości technicznych jednoczesnego usuwania kolizji i prowadzenia dalszego etapu prac.

Po zasięgnięciu opinii inspektorów nadzoru i szczegółowej analizie wyjaśnień oraz dokumentów przedłożonych przez firmę Eurovia, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu uznał wniosek wykonawcy za zasadny i wyznaczył nowy, ostateczny termin zakończenia całego zadania na 30 listopada br.

Ponownie apelujemy do kierowców o cierpliwość i zwrócenie uwagi na tymczasowe oznakowanie na przebudowywanym odcinku drogi.

Warto dodać, że umowa jaka została podpisana pomiędzy – Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu a wykonawcą przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach – firmą Eurovia określa ściśle sytuacje, kiedy można w niej dokonywać zmian, w tym również dotyczących poszczególnych terminów realizacji inwestycji jak i zakończenia całego zadania.

ZDP w Poznaniu

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook